Категорије
Atlas - Nameštanje Kičme

Uticaj korekcije atlasa na migrenu – naučna studija

Uticaj korekcije atlasa sa subjektima sa migrenom: Pilotska studija posmatranja

Autori: H. Charles Woodfield III
D. Gordon Hasick
Werner J. Becker
Marianne S. Rose
James N. Scott

Sažetak

Uvod: U studiji slučaja migrene, simptomi glavobolje su se značajno redukovali sa pratećim povećanjem indeksa intrakranijalne usklađenosti nakon „nameštanja“ atlasnih pršljenova.
Ovu opservacijsku pilot studiju pratilo je 11 neurologa koji su dijagnostifikovali subjekte migrene kako bi utvrdili da li su nalazi slučaja ponovljivi u početkoj fazi, četvrtoj sedmici i osmoj sedmici nakon intervencije Nacionalne asocijacije kriropratičara za gornji vratni deo kičme.
Sekundarni rezultati su se sastojali od mere kvaliteta života specifičnih za migrenu.

Metode: Nakon pregleda neurologa voloteri su potpisali obrazce za pristanak i završili neke od osnovih testova za specifične za migrene. Prisustvo neusklađenosti atlasa omogućilo je učestvovanje u studiji, što je omogućilo prikupljanje podataka magnetnom rezonancom. Kiropratičari su radili sa volonterima osam nedelja. Ponovna intervencija se desila u sedmoj i osmoj nedelji studije, te je pratila merenje specifičnih ishoda migrene.

Rezultati: Pet od jedanaest ispitanika pokazalo je povećanje primarnog ishoda, intrakranijalsku usklađenost, međutim srednja ukupna promena nije bila značajna za statistiku. Kraj studije označio je promene u procenama ishoda specifičnih za migrenu, dok je sekundarni ishod otkrio klinički značajno poboljšalje simptoma sa smanjenim brojem dana glavobolje u mesecu.

Diskusija: Nedostatak robusnog povećanja usklađenosti može se razumeti logaritamskom i dinamičkom prirodom intrakranijalnog hemodinamičkog i hidrodinamičkog protoka, omogućavajući promene pojedinačkih komponenti koje sadrže usklađenost, dok to u celini nije moguće. Rezultati studije sugerišu da intervencija usklađivanja atlasa može biti povezana sa smanjenjem učestalosti migrene i značajnim poboljšanjem kvaliteta života, što dovodi onda do značajnog smanjenja invalidnosti povezanih sa glavoboljom, kao što je primećeno u ovoj grupi. Buduća studija, u kontrolisanim uslovima, je neophodna, da bi se potvrdili ovi nalazi. Klinički nacionalni broj u registru je NCT01980927.

Predstavljanje

Predloženo je da pogrešno poravnjanje atlasnog pršljenja stvara poremećaj kičmene moždine narušavajući neuronski promet jezgra moždanog debla u nastavku kičmene moždine unutar lobanje, opterećujući normalnu fiziologiju.
Cilj Nacionalne asocijacije kriropratičara za gornji vratni pršljen je korekcija atlasa a to je restauracija pogrešno postavljenih spiralnih sturktura na vertikalnu osu ili liniju gravitacije.
„Princip restauracije” ima za cilj da ponovo uspostavi normalan biomehanički odnos pacijenta sa gornjom cerviklanom kičkom na vertiklanu osu (liniju gravitacije). Korekcija teoretski uklanja izobličenje nerva, koji je stvorio atlasni pomak ili atlasni sublusakcijski kompleks (ASC) što je specifično definisao NUCCA.

Neurološka funkcija koja je značajna u autonomnom jezgru moždanog stabla, se obnavlja, što utiče na kranijalni vaskularni sistem koji uključuje cerebrospinalnu tečnost (CSF).

Indeks intrakranijalne usklađenosti ( ICCI) se čini osetljivijom procenom u karniospinalnim biomehaničkim svojstvima kod pacijenata sa simptomima u odnosu na lokalne hidrodinamičke parametre brzine strujanja CSF-a i merenje pomaka nerva. Zbog tih informacija, prethodno uočeni odnosi povećane intrakranijalne kompitabilnosti do vidnog smanjenja simptoma migrene nakon usaglašavanja atlasa podstakli su ICCI kao primarni ishod studije.

Odliv se javlja u ležećem ili uspravnom položaju preko unutrašnjih jugularnih vena ili kada je uspravan, preko paraspinalne ili sekundarne venske drenaže. Ovaj opsežni venski pleksus je bezvrijedan i anastomozan, omogućavajući krvi da teče u retrogradnom smjeru u CNS putem posturalnih promjena.
Venska drenaža igra važnu ulogu u regulaciji intrakranijalnog sistema tečnosti. Usklađenost izgleda funkcionalna i zavisi od slobodnog izlaska krvi preko ovih ekstrakranijalnih venskih drenažnih puteva.

Povreda glave i vrata može da izazove abnormalnu funkciju spinalnog pleksusa kičmenog stuba, što može oštetiti drenažu venske kralježnice, možda zbog autonomne disfunkcije usled ishemije kičmene moždine. Ovo smanjuje mogućnost fluktuacije volumena unutar kranijuma stvarajući stanje smanjene intrakranijalne usklađenosti.


Damadian i Chu opisuju povratak normalnog izliva CSF-a meren na sredini C-2, pokazujući 28,6% smanjenje izmerenog gradijenta CSF pritiska u pacijentu gde je atlas optimalno prilagođen. Pacijent je prijavio nedostatak simptoma (vrtoglavica i povraćanje u ležećem položaju) u skladu sa preostalim atlasom.


Studija hipertenzije pomoću NUCCA intervencije sugeriše da bi mogući mehanizam u pozadini smanjenja krvnog pritiska mogao biti rezultat promena u cerebralnoj cirkulaciji u odnosu na poziciju atlasnih pršljenova. Kumada i saradnici su istraživali trigeminalno-vaskularni mehanizam u kontroli krvnog pritiska moždanog stabla.

Goadsby i drugi autori predstavili su ubedljive dokaze da migrena potiče od trigimenalno-vaskularnog sistema posredovanog preko moždanog stabla i gorenjeg vratnog dela kičme.
Empirijska posmatranja otkrivaju da su se simptomi migrene značajno smanjili nakog usklađivanja atlasa.
62-godišnji muškarac je , sa neurologom, dijagnostifikovao hroničnu migrenu.
Korišćenjem faze Kontrast -MRI ( PC MRI), koja se koristi za određivanje brzine protoka, izmene sa cerebrospinalnom tečnošću su merene na početku, nakon 72 časa a onda i četiri sedmice nakon intervencije. Usledila je ista procedura korekcije atlasa koja je korišćenja u studiji hipertenzije. Tri dana nakon istraživanja su uočene promene u indeksu intrakarnijalne usklađenosti .
Mogući efekti neusklađenosti atlasa (ASC) na vensku drenažu su nepoznati.
Korišćenjem faze Kontrast (PC MRI), primarni cilj i ishod studije jeste merenje promene ICCI od početka pa do četvrte i osmene nedelje istraživanja. Hipoteza je pretpostavila da će se ICCI subjekti povećati sa odgovarajućim smanjenjem simptimima migrene.
Da bi se pratio odgovor na simptome migrene sekundarni ishodi uključili su ishode pacijenta kako bi izmerili bilo kakve promjene u vezi sa kvalitetom života povezane sa zdravljem (HRQoL), slično korištenim u istraživanjima migrene. Tokom studije, subjekti su održavali dnevnik glavobolje koji su dokumentovali smanjenje (ili povećanje) broja dana, intenziteta i upotrebe lekova.

Metode

Odabir i prepoznavanje simptoma neokrivenih bolesti kod ispitanika su se desili u programu za procenu i upravljanjeg glavoboljom u Kalgariju (CHAMP) specijalističkoj klinici za neurologiju.
CHAMP procenjuje pacijente koji su otporni na farmakoterapiju i medicinski tretman za migrentsku glavobolju koja više ne pruža olakšanje simptoma.

slika 1 studija

Lekari porodice i primarne zdravstvene zaštite uputili su potencijalne ispitanike na CHAMP, čineći propagandu studije nepotrebnim.


U studiju su uključeni volonteri od 21 do 65 godina koji zadovoljavaju specifične dijagnostičke kriterijume za migrentske glavobolje. Neurolog, sa višegodišnjem iskustvom lečenja migrene, pregledao je pacijente koristeći Međunarodnu klasifikaciju poremećaja glavobolje ( ICHD-2) za uključivanje u istraživanje. Oni pacijenti koji nisu bili na lečenju gornje cervikalne kiropraktičke nege morali su da podnesu samoizveštaj koji prikazaje između deset i dvadeset šest dana glavobolje mesečno tokom prethodna četiri meseca. Najmanje osam dana konstantne glavobolje moralo je da dostigne intenzitet od najmanje 4 na skali od 0 od 10 VAS. Bile su potrebne najmanje 4 odvojene epizode glavobolje mesečno u razmaku od 24 časa bez bola.
Kriterijumi koji su isključivali volontere iz studije su: značajna trauma glave ili vrata godinu dana pre početka studije, akutna prekomerna upotreba lekova, istorija klaustrofobije, kardiovaskularne ili cerebrovaskularne istorije bolesti ili bilo koji CNS poremećaj osim migrene.

Oni koju su ispunjavali kriterijume potpisali su informativni pristanak a zatim i uradili procenu invalidnosti na skali (MIDAS). MIDAS-u je potrebno dvanaest nedelja da prikaže značajnu promenu. Ispitanici su i dalje vodili dnevnik o glavobolji. A nakon 4 nedelje dijagnostička potvrda dnevnika je dozvolila upravljanje preostalih HRQoL mera:

– Mera specifičnog kvaliteta života sa migrenom
– Test uticaja sa glavoboljom (HIT -6)
– Sveopšta procena bola usled glavobolje (VAS)

Upućivanje na NUCCA pratičara kako bi se potvrdilo prisustvo neusklađenosti atlasa podrazumevalo je ukljčivanje ili isključivanje iz studije. A onda inicijlna intervencija NUCCA-a je podrazumevala 3 uzastopne posete:
1. dan procena odstupanja atlasa, radiografija pre korekcije,
2. dan NUCCA korekcija sa radiografijskom procenom nakon korekcije
3. dan preispitivanje posle korekcije.

Nakon svake posete NUCCA praktičara ispitanici su završavali trenutnu procenu bola tokom glavobolja. Te nakon prve nedelje radili su upitnik „Moguća reakcija na negu“ radi uspešnog praćenja neželjenih efekata.

Ista procedura NUCCA se ranije koristila je praćena korišćenjem utvrđenog protokola i standarda zaštite koju su razvili kroz NUCCA sertifikaciju za procenu i korekciju atlasa ili korekciju ASC-a.

studija atlasa

Procena za ASC obuhvata skrining za funkcionalnu neravnopravnost dužine noge sa proverom noge (SLC) i ispitivanje posturalnu simetrije sa Gravity Stress Analyzer (Upper Cervical Store, Inc., 1641 17 Avenue, Campbell River, BC, Canada V9W 4L5) za analizu gravitacionog stresa.

naucna studija migrene i atlasa

Ako se otkriju SLC i postularna neravnoteža, pokazan je radiografski pregled sa tri prikaza da bi se odredila višedimenziona orijentacija i stepen kraniocervikalnog odstupanja [29, 30]. Temeljna radiografska analiza pruža informacije za određivanje optimalne strategije korekcije atlasa. Stepen neusklađenosti i atlasne orijentacije se otkrivaju u tri dimenzije. Za ovu studiju, prosečna ukupna izloženost kože ispitanika iz radiografske serije pre korekcije bila je 352 milirada (3,52 mSv)

Test neravnopravnosti dužine noge (SLC)
Posmatranje očigledne „kratke“ noge ukazuje na moguće odstupanje atlasa.

Gravity Stress Analyzer (GSA)-analiza gravitacionog stresa. (a) Uređaj određuje posturalnu asimetriju kao dodatni pokazatelj odstupanja atlasa. Pozitivni nalazi SLC i GSA ukazuju na potrebnu za NUCCA radiografskim serijama.
(b) Uravnoteženi pacijent bez posturalne asimetrije.
(c) Njihove kičme se koriste za merenje asimetrije karlice.

NUCCA radiografska serija. Ova serija se koristi za određivanje odstupanja atlasa i razvoj strategije korekcije. Radiografiski snimci osiguravaju najbolju korekciju nakon pregleda.

NUCCA korekcija. NUCCA praktičar obezbeđuje podešavanje tricepsa. Telo i ruke praktičara su poravnate da obezbede korekciju atlasa duž optimalnog vektora sile koristeći informacije dobijene iz radiografskih snimaka.

Koristeći biohemijske principe zasnovane na sistemu poluge, doktor razvija strategiju za pravilno: pozicioniranje pacijenta, stav praktičara, vektor sile za ispravljanje odstupljenog atlasa.

Kada se procedura uradi nakon kraćeg odmora prolazi se još jednom kroz ceo prosec korekcije. Postkorekcijski rengentski pregled koristi dva snimka kako bi potvrdio povratak glave i vatnenog dela kičme u optimalnu ortogonalnu ravnotežu. Nakon toga, pacijenti se obrazuju kako da sačuvaju svoju korekciju, tj glavu i vrat u pravilnom položaju i kako da spreče još jedan disbalans, ukoliko do njega dođe. Naknadne posete NUCCA praktičaru sastojale su se od dnevnih pregleda glave i procene bola u glavi (VAS). Nejednakost dužina nogu i prekomerna posturalna asimetrija korišćene su u određivanju potrebe za još jednom intervencijom. Cilj je da pacijent što duže održi atlas namešten, uz što manji broj intervencija.

Rezultati

Od početka neurološkog skininga 18 volontera je bilo prikladno za uključivanje u ispitivanje. Po završetku dnevnika glavobolje, pet kandidata nije ispunilo kriterijume za uključivanje.
Tri osobe nisu imale dovoljan broj dana glavobolje u dnevnicima da bi bile uključene, jedna je imala neobične neurološke simptome sa hroničnom unilateralnom ukočenošću, a druga je uzimala blokator kalcijumskih kanala. NUCCA praktičar pronašao je dve osobe koje ne ispunjavaju uslove: jedan bez atlasnog odstupanja i drugi sa Wolff-Parkinson-White stanjem i teškim izobličenje ( 39°) sa nedavnim učešćem u teškoj saobraćajnoj nesreći sa trzajnim povredama.
Prosečna dob ispitanika je 41 godina, a koji su u proseku imali 14, 5 dana migrene mesečno. Trajanje migrene je od 2 do 35 godina (srednja 23 godine). U toku studije svi lekovi su ostali ne promenjeni.

Po kriterijumima za isključivanje, ni jedan ispitanik nije primio dijagnozu glavobolje koja se pripisuje povradama glave i vrata, potresa mozga ili trajna glavobolja. Devet ispitanika je prijavilo povrede glave usled sportskih aktivnosti potresa mozga ili trzaja u periodu od pre 5 godina ili više (u proseku devet godina). Dva subjekta nisu pokazala povrede glave ili vrata.

Rezultati dnevnika sa glavoboljom su pokazali da nakon mesec dana posle korekcije, prosečani broj dana glavobolje opao je za 3,1 dan od početne vrednosti. Tokom drugog meseca za 5, 7 dana od početne vrednosti. U osmoj sedmici, 6 od 11 ispitanika su imali smanjenje glavobolje za 30 %.

Najuočljvija reakcija nakon intervenciju i brigu NUCCA bila je blaga nelagodnost vrata, na skali bola 3 od 10. Kod 6 ispitanika bol se javio više od 24 časova nakon korekcije atlasa i trajao je duže od 24 sata. Nijedan subjekat nije prijavio značajan uticaj na njihove dnevne aktivnosti. Svi ispitanici su izjavili, da su zadovoljni nego NUCCA-a nakon prve sedmice, ocenom 10 na skali od 0-10.

U ovoj studiji, nedostatak snažnog povećanja usklađenosti može se logaritmičkom i dinamičkom prirodom intrakranijalnog hemodinamičkog i hidrodinamičkog toka. Efektivna intervencija treba da redukuje bol i percepciju bolesnika u odnosu na glavobolju migrene pomoću ovih upotrebljivih HRQoL instrumenata. Ovi rezultati istraživanja ukazuju na to da intervencija prenosa atlasa može biti povezana sa smanjenjem učestalosti migrena, značajnim poboljšanjem u kvalitetu života, što dalje značajno smmanjuje invalidnosti vezane za glavobolje koje su primećene u ovoj grupi. Poboljšanje rezultata HRQoL stvara ubedljiv interes za dalja istraživanja kako bi potvrdili ove nalaze.

Priznanja

Autori priznaju dr Noam Alperin, inkorporacija Alperin Diagnostics, Miami, FL; Kathy Waters, koordinator studije, i Dr. Jordan Ausmus, koordinator radiografije, Britannia Clinic, Calgary, AB; Sue Curtis, tehnolog MRI, Elliot Fong Wallace radiolog, Calgary, AB; and Brenda Kelly-Besler, RN, koordinator istraživanja, Calgary Headache za procenu i upravljanje programom (CHAMP), Calgary, AB.

Finansijsku podršku prižili: (1) Hecht Foundation, Vankuver, BC; (2) Tao Foundation, Calgary, AB; (3) Ralph R. Gregory Memorial Foundation (Kanada), Calgary, AB; i (4) Fondacija za istraživanje gornjih vratnih pršljenova (UCRF), Minapolis, MN.

Skraćenice

ASC-atlasni sublikcioni kompleks
NUCCA-Nacionalna asocijacija kiropraktičara za gornji vratni prišljen
CSF-cerebrospinalna tečnost
ICCI-indeks intrakranijane usklađenosti
PC-MIR-je specifična vrsta magnetne rezonancije koja se primarno koristi za određivanje brzine protoka
HRQoL-Kvalitet života vezan za zdravlje
CHAMP-Kalgari program za procenu i upravljanje glavoboljom
SLC- provera noge
VAS-sveopšta procena bola usled glavobolje
GSA-analiza gravitacionog stresa

Sukob interesa

Autori izjavljuju da nema finansijskih ili drugih konkretnih interesa u vezi sa objavljivanjem ovog rada.

Doprinos autora

H. Charles Woodfield III je osmislio studiju, pomogao u koordinaciji i pomogao u izradi dokumenta: uvod, metode, istraživanje, rezultati, diskusija i zaključak. D. Gordon Hasick je ispitivao subjekte za uključivanje/ isključivanje iz studije, pružao intervencije NUCCA i pratio sve subjekte, učestvovao je u dizajnu studije i koordinaciji predmeta, pomažući u izradi uvoda, NUCCA metoda i diskusija o radu. Werner J. Becker je pregledao teme za uključivanje/isključivanje iz studije i pomogao u izradi rada: metode istraživanja, rezultati i diskusija i zaključak. Marianne S. Rose izvršila je statističku analizu podataka o studijama i pomogla u izradi dokumenta: statističke metode, rezultati i diskusija. James N. Scott je učestvovao u dizajnu studije, služio je kao konsultant za snimanje pregleda skenova za patologiju, i pomogao u izradi rada: PC-MRI metode, rezultati i diskusija. Svi autori su pročitali i odobrili završni rad.

Reference

  1. Damadian R. V., Chu D. “Moguća uloga kranio-cervikalne traume i abdomalne hidrodinamike CSF u genezi multiple skleroze.” Fiziološka hemija i fizika i medicinska NMR: 2011 41 (1): 1-17

  2. Nacionalna Asocijacija kiropraktičara NUCCA “Standardi prakse i brige o pacijentima” 1st. Monroe, Mich, USA: National Upper Cervical Chiropractic Association; 1994.

  3. Kumada M., Dampney R. A. L., Reis D. J. Odgovor na trigeminalni depresor: kardiovaskularni refleks koji potiče iz trigeminalnog sistema. Istraživanja mozga.

Sve što treba da uradite je da nas kontaktirate i zakažete konsultaciju. Vrhunski stručnjaci: znanje, iskustvo, profesionalnost, iskrenost, pouzdanost, diskrecija… ZDRAVLJE NA PRVOM MESTU!